Kolegij Multivarijatne metode je namijenjen sociolozima na diplomskoj razini koji su upoznati sa teoretskim osnovama statistike i praktičnom primjenom univarijatnih metoda deskriptivne i inferencijalne statistike, a koristan može biti i studentima iz drugih društvenih i humanističkih zananosti. Fokus kolegija je na razumijevanju osnovnih multivarijatnih metoda i njihovoj praktičnoj primjeni na modernim podatcima (web, društvene mreže, mobilne aplikacije, senzorni uređaji).

Kolegij polazi od Data Science pristupa društvenim znanostima i integrira standardne alate eksplorativne i konfirmatorne statističke analize u sintaksu programskog jezika R. Predznanje programskog jezika R nije nužno ali se preporuča. Pored razumijevanja i provođenja multivarijatne (naprdene) statističke analize, u kolegiju će se obrađivati i niz popratnih informatičkih tehnologija poput: markdown jezika (RMarkdown), platformi za suradnju razmjenu koda (Git, GitHub), vizualizacije podataka (Tableau, ggplot2), podrške za manipulaciju podatcima (tidyverse, data.table), preuzimanja podataka (web scraping, API) i rada sa bazama podataka (SQL,Google Big Querry).

Kolegij nije zamišljen kao sveobuhvatna referenca za rad s Big Data tehnologijama u društvenim znanostima jer materijali ne pokrivaju: rad sa terminalom (Bash Shell), rad sa platformama za suradnju i razmjenu koda (Git, GitHub), rad sa Docker-om, programiranje i iteraciju, paralelno programiranje, rad u oblaku (Cloud), ostale programske jezike (Python, Java, HTML, Scala).

Cilj kolegija je upoznavanje sa:

  1. Standardnim eksplorativnim i konfirmatornim multivarijatnim metodama
  2. Alatima za obradu i manipulaciju podataka
  3. Modernom metodologijom za analizu podataka
  4. Alatima za prezentaciju i dijeljenje rezulata
  5. Programskim jezikom R


Kolegij će osposobiti studente za razumijevanje i provedbu napredne statističke analize, te omogućiti uključivanje u modernu analitičku paradigmu (computational social science) i tehnološke (frontier) tokove u obradi podataka (data science). Osim naglaska na akademsku primjenu stečenog znanja, kroz kolegij će se studentima olakšati uključivanje u poslovni IT sektor na strani analitike.


Literatura

Koristiti ćemo mnoštvo različitih knjiga i resursa koje će biti dostupne na linkovima kod svakog predavanja.

Sljedeće knjige ulaze u literaturu za kolegij: